نیمسال اول 98 - 97

انتخاب واحد

97/06/17لغایت 97/06/21

شروع کلاسها

97/06/24

حذف و اضافه

97/07/10 لغایت97/07/11

حذف اضطراری

97/09/19

امتحانات میان ترم

97/08/19لغایت97/09/29

پایان کلاسها

97/10/20

امتحانات پایان ترم

97/10/22لغایت97/11/04