به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز

   می رساند کلمه عبور همان

   شماره داوطلبی است .